Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Eindejaarspremie

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend ?

In de maand december die volgt op het einde van het refertejaar.

Vb:  Premie 2018 : referteperiode 1/07/2017 - 30/06/2018 = toegekend in december 2018

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal voor het bepalen van het recht op de eindejaarspremie, naast het aantal dagen (65), ook het aantal uren, namelijk 494 uren tijdens de referteperiode, in aanmerking worden genomen.

Vanaf de eindejaarspremie 2014 en 2015 waren dit nog 520 uren tijdens de referteperiode.

 

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

Ook worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Het Sociaal Fonds wordt hier echter niet automatisch van op de hoogte gebracht moet u ons een attest bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde.

In uitkering is dit beperkt tot 8,27 % van een maximum van 30 dagen brutoloon.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 bedraagt dit 8,33% van het brutoloon.

 

Ook al heeft u 60 dagen (456 uren) gewerkt als uitzendkracht en u een vast contract bekwam bij de klant meteen na uw interimperiode, kan het Sociaal Fonds maximum 5 dagen gelijkstellen wegens vaste aanwerving en vragen wij volgende documenten te bezorgen ten einde te kunnen overgaan tot de toekenning van de eindejaarspremie:

                        - Kopij van het laatste contract bij het uitzendkantoor

                        - Kopij van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor

                        - Kopij van uw vast contract

Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?

Als je aan de voorwaarden voldoet (zie hierboven) ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Zo je eind december nog niets hebt ontvangen, wend je dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95, kantoren open tussen 9u en 12u of via contact.)

Hoeveel bedraagt die premie eigenlijk ?

Vanaf de premie 2012 is de brutopremie gelijk aan 8,27 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

Vanaf de premie 2016 is het percentage verhoogd naar 8,33%.


Van de brutopremie worden afgetrokken:

  • sociale zekerheidsbijdragen : 13,07 % van de brutopremie (op 108 % voor de arbeiders)
  • bedrijfsvoorheffing (belasting) : 23,22% (vanaf de premie 2004)

De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie.

 

Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen ?

Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat.  Schrijf dan voor 13 november 2018 een brief aan het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin :

  • naam
  • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart - 11cijfers waarvan de eerste zes overeenstemmen met je geboortedatum) of geboortedatum
  • oud adres
  • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat en moet je minstens drie maanden wachten op een duplicaat.

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie ?

Het document laat je toe de betaling van de premie te bekomen.  Het bestaat uit twee vakken : A en B.  Vak A hou je bij.  Met het vak B wend je je tot één van de vier betalingsorganismen, namelijk één van de drie vakbonden indien je aangesloten bent bij een vakbond of aan het Sociaal Fonds.
    

Hoe word ik betaald ?

Elk van de drie vakbonden volgt hierin zijn eigen methode.  Het betalingsorganisme van jouw keuze zal je hierover inlichten. 

Het Sociaal Fonds betaalt slechts op één manier.  Vul uw bankrekeningnummer in op vak B en stuur het ondertekend naar het Fonds terug.  De premie wordt dan op je rekening gestort.

VERGEET NOOIT HET VAK B TE ONDERTEKENEN EN EVENTUELE WIJZIGINGEN INZAKE ADRES TE VERMELDEN.

 

Opgepast! : de betaling van de eindejaarspremie moet worden uitgevoerd binnen de 3 jaar !

Wat als het premiedocument zoek geraakt ?

In dat geval moet er een duplicaat worden opgemaakt.  Dit kan echter pas als alle vakbonden de lijsten van de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.  Zolang dit niet het geval is kan immers niet worden nagegaan of de premie waarvoor een duplicaat wordt gevraagd niet reeds werd uitbetaald.

Duplicata worden dan ook slechts opgemaakt in de loop van de maand maart 2019.

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden ?

Ja, maar slechts met de inkomsten van het jaar dat volgt op het ogenblik van de toekenning van de premie.  Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.

    vb: premie 2017

  • refertejaar: 01/07/16- 30/06/2017
  • toekenning: december 2017
  • aangeven: met de inkomsten van 2018
  • fiskale fiche 281.10: wordt opgestuurd in mei 2019 (het ogenblik waarop de inkomsten van 2018 op de belastingsaangifte moeten vermeld worden).