Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Bijkomende vergoeding ingeval van overmacht, technische, economische of "crisis" werkloosheid

AUTOMATISCHE TOEKENNING EN BETALING VAN VERGOEDINGEN: rekeningnummer!

De bijkomende vergoedingen ingeval van overmacht, economische -, technische - of crisis werkloosheid worden per trimester  AUTOMATISCH toegekend en uitbetaald op voorwaarde dat wij op de hoogte zijn van uw rekeningnummer. 

Indien u van rekeningnummer verandert, dient u ons het nieuwe rekeningnummer zo snel mogelijk schriftelijk (per mail, fax of brief) door te geven!

UITVOERING VAN DE CAO VAN 19/12/2017 HOUDENDE SOCIALE VOORDELEN VOOR DE UITZENDKRACHTEN - BIJKOMENDE VERGOEDING IN GEVAL VAN OVERMACHT, TECHNISCHE, ECONOMISCHE OF "CRISIS" WERKLOOSHEID

Voorwerp

In geval van overmacht, technische, economische of ‘crisis’ werkloosheid bij de gebruikende onderneming, zoals bedoeld bij de artikelen 49 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, heeft de uitzendkracht, vanaf 1 januari 2009, ten laste van het Sociaal Fonds, recht op een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Deze CAO is niet van toepassing op de uitzendkrachten die technisch of economisch werkloos worden terwijl zij in dienst zijn van een uitzendbedrijf dat erkend is om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (P.C. 124).

Rechthebbenden

De uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7.3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

De uitzendkrachten die genieten van een bijkomende vergoeding in het kader van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ‘crisiswerkloosheid voor bedienden’ genoemd, zoals voorzien in het princiepsakkoord bereikt op de Ministerraad van 29 april 2009.

Bedrag van de bijkomende vergoeding

De bijkomende vergoeding bedraagt 3,85 € per werkdag die niet werd gepresteerd omwille van overmacht, technische, economische of "crisis" werkloosheid, en is verschuldigd tot het einde van de lopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Vanaf 1/1/2014 werd dit een bedrag van 3,76 €.

Vanaf 1/1/2016 wordt dit een bedrag van 3,83 €.

Vanaf 1/1/2017 bedraagt de vergoeding 3,87 €.


 
Zij is enkel verschuldigd voor de dagen gedekt door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, voorzover de uitzendkracht geniet van uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, technische, economische of "crisis" werkloosheid bij de gebruiker, en enkel voor de dagen dat de uitzendkracht zou gewerkt hebben indien er geen tijdelijke werkloosheid zou geweest zijn.

Toekenningsvoorwaarden

  1. gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid op het ogenblik dat de overmacht, technische, economische of "crisis" werkloosheid zich voordoet;
  2. genieten van werkloosheidsuitkeringen voor de werkdagen die niet gepresteerd werden omwille van overmacht, economische, technische of "crisis" werkloosheid.

DE TOEKENNING GEBEURT AUTOMATISCH!

Fiscale en sociale aspecten

De bijkomende vergoeding voor overmacht, technische, economische of ‘crisis’ werkloosheid is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

 

De bijkomende vergoeding voor overmacht, technische, economische of ‘crisis’ werkloosheid is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % (KB van 11 december 2012 – BS 14 december 2012)

 

 

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen:

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018.
Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur en verstrijkt op 31 december 2018.