Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Tewerkstellingspremies Risicogroepen

UITVOERING VAN DE CAO VAN 19/09/2017 INZAKE TEWERKSTELLINGSPREMIES RISICOGROEPEN (PERIODE 2017-2018)

1. OMSCHRIJVING VAN DE DOELGROEPEN

a) De langdurig werklozen

Werkzoekenden die, gedurende de 6 maanden die aan hun indienstneming voorafgaan, zonder onderbreking werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten voor alle dagen van de week.

b) De laaggeschoolde werklozen

Werklozen, ouder dan 18 jaar en jonger dan 26 jaar, die minstens 1 dag werkloos zijn en geen houder zijn van:

 • hetzij een diploma van universitair onderwijs
 • hetzij een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type
 • hetzij een getuigschrift van het hoger algemeen of technisch secundair onderwijs.

c) De gehandicapten

Werkzoekende mindervaliden die, op het ogenblik van hun indienstneming, bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden (of bij één van zijn rechtsopvolgers) zijn ingeschreven.

d) De deeltijds leerplichtigen

Werkzoekenden van minder dan 18 jaar die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgen

e) De herintreders

Werkzoekenden die tegelijk aan volgende voorwaarden voldoen :

 1. minstens 24 jaar zijn op 1/1/2017.
 2. geen werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten hebben gedurende de periode van 3 jaar die de indienstneming voorafgaat.
 3. geen beroepsactiviteit verricht hebben gedurende de periode van 3 jaar die de indienstneming voorafgaat.
 4. vóór de in 2) en 3) bedoelde periode van 3 jaar hun beroepsaktiviteit onderbroken hebben ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen zijn.

f) De bestaansminimumtrekkers

Werkzoekenden die op het ogenblik van hun indienstneming sinds minstens 3 maanden zonder onderbreking het bestaansminimum ontvangen.

g) De oudere werklozen

Werkzoekenden, ouder dan 44 jaar, die minstens één dag werkloos zijn en geen houder zijn van:

 • hetzij een diploma van het universitair onderwijs
 • hetzij een diploma of een getuigschrift van het hoger niet-universitair
 • onderwijs van het korte of het lange type

h) De migranten

Alle werknemers die niet behoren tot de Europese Unie.

 

i) De niet-werkende jongeren

 • De niet-werkende en de jongeren die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.
 • Jongeren met een verminderde arbeidsongeschiktheid.

Met jongeren wordt bedoeld degenen die nog geen 26 jaar zijn.

2. Tewerkstellingspremies

Risicogroepen die aanleiding kunnen geven tot de premie

De categorieën a, b, c, d, e, f, g, h en i.

 

Voorwaarden

Tewerkstelling gedurende minstens 45 RSZ-dagen (5-dagenstelsel) tussen 1/1/2017 en 31/12/2018

Bedrag van de premie

De tewerkstellingspremie bedraagt € 1.200 voor de groepen van a tot h.

Voor de groep i bedraagt de premie € 2.000.

3. Plafonds

 1. Elk uitzendkantoor mag tewerkstellingspremies aanvragen voor het bedrag van zijn betaalde bijdrage van 0,10% op de loonmassa 2017-2018.

  -          Vanaf 1 januari 2013 moeten de werkgevers gebonden door een sectorale cao inzake risicogroepen verplicht 0,05% van de loonmassa (de helft van de 0,10% bijdrage) aanwenden voor specifiek bepaalde risicogroepen namelijk de jongeren bepaald in de groep i.

  -          De overige 0,05% van de 0,10% bijdrage kan tenslotte worden aangewend voor de reeds in de sector bestaande categorieën risicogroepen namelijk de groepen a tot h.


  Deze premies worden slechts uitgekeerd in de mate dat de bijdrage effectief aan het Fonds werd betaald.

 2. Het globale saldo van de bijdragen van alle uitzendkantoren van de periode 2015-2016 wordt uitsluitend voorbehouden aan tewerkstellingspremies.

  Elk uitzendkantoor mag, naast de premies aangevraagd in het kader van punt 1, tewerkstellingspremies aanvragen voor een bedrag gelijk aan X% van het saldo, waarbij X staat voor het procentuele aandeel van het uitzendkantoor in de globale loonmassa van de sector van het jaar 2016.

 3. De plafonds waarvan sprake onder punt 1 en 2 kunnen enkel overschreden worden voor premies toegekend in hoofde van uitzendkrachten tewerkgesteld in het kader van sectoriële projecten, uitdrukkelijk aanvaard door de Raad van Beheer van het Fonds.

4. Dokumenten ter staving van het feit dat de uitzendkracht tot een bepaalde risicogroep behoort

   a) Langdurig werklozen

Document C63 (zie kopij in bijlage), behoorlijk ingevuld en ondertekend door onder meer het gewestelijk werkloosheidsbureau (RVA).
In rubriek I (in te vullen door de werkgever) dient u te vermelden dat het document dient voor de toepassing van "de CAO van 19/09/2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (langdurig werklozen - minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd)"

b) Laaggeschoolde werklozen

Document A63 (zie kopij in bijlage), behoorlijk ingevuld en ondertekend door onder meer de juiste plaatselijke dienst voor arbeids-bemiddeling (VDAB, BGDA, FOREM).
In rubriek I (in te vullen door de werkgever) dient u te vermelden dat het document dient voor de toepassing van "de CAO van 19/09/2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (laaggeschoolden die minstens 1 dag werkloos zijn)"

c) Gehandicapten

 

Attest af te geven door het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van Mindervaliden, of door zijn rechtsopvolgers.

d) Deeltijds leerplichtigen

 

Attest af te geven door de school waar zij de lessen volgen.

e) Herintreders

 

Verklaring op eer van de uitzendkrachten

f) Bestaansminimumtrekkers

 

Attest af te geven door het OCMW.

g) Oudere werklozen

 

Document A63 (zie kopij in bijlage), behoorlijk ingevuld en ondertekend door onder meer de juiste plaatselijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, BGDA, FOREM).

In rubriek I (in te vullen door de werkgever) dient U te vermelden dat het document dient voor de toepassing van "de CAO van 19/09/2017, gesloten in     het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (oudere werklozen die minstens 1 dag werkloos zijn)"

h) Migranten

 

Een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene. Voor migranten met de Belgische nationaliteit: bewijs te leveren met alle middelen die voorhanden zijn (vb. kopie van de identiteitskaart van ouder of grootouder, bewijs van afstamming).
 Voor asielzoekers: het bewijs dat zij als dusdanig werden erkend.

 

i) De niet-werkende jongeren

Een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene en het bewijs volgens keuze van de groep (vb. C63, attest OCMW, verminderingskaart enz.).

 

 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Wij aanvaarden de loonfiche of individuele fiche als document ter staving van de minimale tewerkstelling van 45 RSZ-dagen.

De formulieren in bijlage mogen gefotocopieerd worden in het aantal benodigde exemplaren.

Uit alle documenten waarvan sprake onder punt V moet blijken dat de uitzendkrachten beantwoorden aan de criteria van hun categorie, zoals opgesomd onder punt I.

Aanvraagformulieren zonder de vermelding van het nationaal nummer (of bij gebrek hieraan, de geboortedatum) bij de indentiteit van de uitzendkracht, worden geweigerd.

5. Uiterste datum voor het indienen van de dossiers

Alle dossiers moeten worden ingediend vóór 30 juni 2019.