Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Veelgestelde vragen

Eindejaarspremie

/

Heb ik recht op de eindejaarspremie ?

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet u als uitzendkracht minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt tijdens de referteperiode van 1 juli  tot 30 juni.

 

Wie in een zesdaagse werkweek werkt, moet minstens 78 dagen (of 494 uren) hebben gepresteerd.  

 

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

De dagen van economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld.

Berekening

/

Hoe wordt mijn premie berekend ?

De premie bedraagt 8,33 % van het tijdens de referentieperiode verdiende brutoloon.

Van de brutopremie worden afgetrokken:

 • 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen 
 • 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting) 

De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie.

 

Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Welke dagen worden gelijkgesteld ?
 • In afwijking van de regel van 65 (78) dagen ofwel van 494 uren hebben de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 (72) dagen ofwel 456 uren tellen. Hiervoor vragen wij om volgende documenten te bezorgen :
  • kopie van het laatste arbeidscontract bij het uitzendkantoor
  • kopie van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor
  • kopie van uw vast arbeidscontract

   

 • Dagen van arbeidsongeval onder een uitzendovereenkomst in de referteperiode vallen onder het gewaarborgd loon. De dagen na contract kunnen meetellen om het recht op een eindejaarspremie te bepalen. Het Sociaal Fonds wordt hier echter NIET AUTOMATISCH van op de hoogte gebracht, zodat u ons een attest moet bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde met de volgende meldingen :
 •              - de datum van het ongeval

               - de naam van de werkgever (uitzendbureau) 

               - de duur van werkonbekwaamheid 

               - het referteloon dat als basis diende voor de berekening van de  vergoedingen die de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald.

   

  Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt er slechts rekening gehouden met 8,33 % van het brutoloon van de eerste 30 dagen van het arbeidsongeval (gebaseerd op het jaarbasisloon doorgegeven door de verzekeringsmaatschappij).

    

    

 • Ook dagen en uren die gewerkt worden in het kader van een flexi job tellen mee voor de toekenning van een eindejaarspremie (bij beslissing van de RvB op 20 juni 2018), maar het flexiloon telt niet mee in de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.

Verzending

/

Wat als het premiedocument verloren geraakt ?

In dat geval moet er een duplicaat worden opgemaakt.  Dit kan echter pas als alle vakbonden de lijsten van de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.  Zolang dit niet het geval is kan immers niet worden nagegaan of de premie waarvoor een duplicaat wordt gevraagd niet reeds werd uitbetaald. Een duplicaat moet schriftelijk aangevraagd worden. 

 

Duplicata worden dan ook slechts opgemaakt in de loop van de maand maart 2021.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen ?

Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat.  Schrijf dan voor 13 november 2020 een brief aan het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin :

 • naam / voornaam
 • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart) of geboortedatum
 • oud adres
 • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat en moet je minstens drie maanden wachten op een duplicaat ! 

Wanneer wordt mijn document opgestuurd?

Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.


Zou je eind december nog niets hebt ontvangen, wend je dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95, kantoren open tussen 9u en 12u of via contact).

Betaling

/

Wat met beslag en schuldbemiddeling ?

Indien u recht heeft op de eindejaarspremie, maar deze is geblokkeerd wegens een aanvraag voor loonbeslag of loonoverdracht bij het Fonds door een schuldeiser zal u meer nieuws van ons bekomen in de loop van de maand februari 2021.


Wij nemen immers contact op met uw schuldeiser in januari 2021 met de vraag ons de loongegevens te bezorgen van de maand december 2020 om daar dan de premie bij te tellen en te berekenen hoeveel moet doorgestort worden en wat toch nog aan u kan uitbetaald worden op basis van wettelijke barema's en uw eventuele kinderlast.

 

Bij schuldbemiddeling wordt de volledige premie uitbetaald op de rekening van de bemiddeling.

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie ?

Het ORIGINEEL document laat je toe de betaling van de premie te bekomen.

Hoe ? 

Als u een vakbond hebt kan u het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling.

Indien u geen vakbond heeft moet u het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds waar de betaling vanaf 04/01/2021 uitgevoerd zal worden.

 

(Voor eindejaarspremies 2017 dient u het originele vak B af te geven.) 

Opgepast ! De eindejaarspremie is slechts drie jaar geldig, nadien worden er GEEN betalingen meer uitgevoerd.

Aangifte

/

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden ?

Ja, maar slechts met de inkomsten van het jaar dat volgt op het ogenblik van de toekenning van de premie.  Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.
    vb: premie 2019

 • refertejaar: 01/07/18- 30/06/2019
 • toekenning: december 2019
 • aangeven: met de inkomsten van 2020
 • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd eind maart 2021 (het ogenblik waarop de inkomsten van 2020 op de belastingsaangifte moeten vermeld worden).